കളിമണ്ണ്, ചരിത്രം, വിശ്വാസം.


ഇങ്ങനെ നിരതെറ്റി, കുഴഞ്ഞ് മറിഞ്ഞ് , ചിലപ്പോള്‍ വക്കു പൊടിഞ്ഞ ഓര്‍മ്മക്കൂട്ടങ്ങള്‍ ഒക്കെയായിട്ടാകാം മനസ്സില്‍ ചരിത്രവും വിശ്വാസങ്ങളും കുടിയേറിപ്പാര്‍ക്കുന്നത് . വിഗ്രഹങ്ങളില്‍ കുടുങ്ങുന്ന ചരിത്രം വേര്‍തിരിക്കാമോ?